Aritmetisk tallfølge

En butikkeier bestilte inn for mye godteri til påske, og bestemmer seg for å sette ned prisen på en vare som originalt koster 50,- med 5,- hver uke til. En tallfølge er en sekvens av tall. En endelig eller uendelig følge av tall der differansen (forskjellen) mellom et tall og det rett før. Fra en aritmetisk tallfølge kan vi danne den aritmetiske rekken. Følger der elementene er reelle eller komplekse tall kalles ofte tallfølger. Oppgaver om tallfølger og rekker. En aritmetisk følge er en tallfølge der differensen mellom to påfølgende ledd er.

Avgjør om følgen er aritmetisk, geometrisk eller ingen av delene. Sal har fått oppgitt en aritmetisk tallfølge på eksplisitt form som han gjør om til rekursiv form. For å definera ei tallfølge treng vi ein regel som lar oss finna det n-te. For aritmetiske og geometriske følger og rekker klarer vi oss vanligvis med. Vi kan summere tallene fra 1-100, den. I en aritmetisk følge er det en fast differanse d mellom et ledd og leddet foran. De naturlige tallene er en (uendelig) aritmetisk tallfølge med d = 1. For å bytte til en annen tallfølge, klikker du bare på den formelen som.

Hvilke av de angitte formlene beskriver aritmetiske tallfølger, og hvilke beskriver. Il en aritmetisk tallfølge er de tre første leddene a = 2, a2 = 5 og a3 = 8. Finn en eksplisitt formel for ledd nummer m, an ii. Stikkord: aritmetisk følge. Elevene skal systematisere og overføre et visuelt mønster, via tallmønster, til en rekursiv og en eksplisitt formel for leddene i en tallfølge. I dette kapitlet lærer du hva en aritmetisk rekke er for noe, og noen nyttige formler som brukes når man.

Grensekostnad og grenseinntekt. Rekursive tallfølger : fraktaler. Tallfølger og rekker, Tallfølger generelt. Geometriske følger og rekker. Aritmetiske følger og rekker. Differensligningen er en rekursiv definisjon av en tallfølge. Bruk formelen for summen av ei aritmetisk rekkje til å vise at. I et plant rettvinklet koordinatsystem er lagt inn tre punkter, som.

Av spesielle typer rekker kan nevnes aritmetiske og geometriske rekker, som. Musikk og lyd kan på et grunnleggende nivå beskrives ved aritmetikk (det vil si ved telling og de fire regneartene), noe man oppdaget allerede i. Dette er en endelig tallfølge som består av 6 ledd. Matte Analyse aritmetisk, aritmetiske ,rekke,rekker,matematikk,matte,analyse. Fagstoff: Når vi adderer leddene i en aritmetisk tallfølge, får vi en aritmetisk rekke.