Aktsomhetskart nve

Der det finnes mer detaljerte faresonekart erstatter disse aktsomhetskartet for kartlagte områder. I kartapplikasjonen finner du aktsomhetskart for steinsprang og for snøskred, forsvarets snøskredkart, faregradskart og risikokart for. Aktsomhetskart for snø- og steinskred fra NGI viser områder som er. Ved bygging innenfor områda dekka av aktsomhetskarta.

Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig. Marine avsetninger (NGUs løsmassekart).

Aktsomhetskart nve

NVE sitt mål er å gjøre flest mulig av våre databaser og kartverktøy offentlig. NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i. Vi viser også til aktsomhetskart for flom som viser at deler av området potensielt er.

NVEs rolle i arealplanleggingen. NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparatet lokalt og publikum – i første omgang i. Eventuelle flomvarsler fra NVE vil bli publisert på varsom. Se flomsonekart og aktsomhetskart for jord- og flomskred på nve. Området er innenfor NVE sine aktsomhetskart for steinsprang og snøskred, samt NGI sitt aktsomhetskart for snøskred og steinskred.

Aktsomhetskart nve

Kartgrunnlaget for jord- og flomskred laget av NVE er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra terrenghelning har identifisert terreng der utløsning av. Tap av jord som følge av flom og ras.

Vedtatt av Sel kommunestyre 20. NVE metoden enn aktsomhetskartene for flom. NVE ) gir retningslinjer for hvordan offentlig aktsomhetskart og faresonekart kan brukes til å identifisere flom- og skredfareområder. Erfaringen viser imidlertid at dagens aktsomhetskart i mange områder. Illustrasjonsfoto fra jordras på Moen for noen år siden.

NVE publiserer aktsomhetskart for jord- og flomskred. Jord- og flomskred, aktsomhetskart, NVE, Ajourføres ikke. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har gjennomført ei. Kulturmiljøer, Riksantikvaren.

I dag tar all flom- og skredfarekartlegging i NVE utgangspunkt i bruk av. Noen utfordringer for kommunene (og NVE ). Hvem, hva hvor – Geodata fra NVE. NVE er en etat under Olje- og energidepartementet og har det overordnede statlige. NVE yter statlig bistand med detaljert farekartlegging av de mest.

Vi snakker ofte om såkalte detaljerte faresonekart og om aktsomhetskart.